شناسایی چهره با استفاده از چهره های ویژه(آنالیز اجرای اصلی) و شبکه های عصبی مصنوعی

ژورنال انگلیسی
رضا منصفی
هفتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران،مرکز تحقیقات مخابرات ایران
سال انتشار: 1380