شناسایی داده های پرت رگرسیونی در حوزه طیف

کنفرانس فارسی
حسین اردشیری،رضا منصفی،هادی صدوقی یزدی
بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1393

چکیده

داده پَرت با بقیه نمونههاتفاوت قابل‌ملاحظه‌ای دارد، در تمام زمینهها از قبیل طبقهبندی، خوشهبندی و مسائل رگرسیونی تأثیرات منفی برجای میگذارد. برای مقابله با تأثیر سوء دادههای فوقتدابیری باید اندیشیده شود که تأثیر آنها کمتر شده و اصطلاحاً روشی مقاوم ارائه شود. در مسائل رگرسیونی،روشهای متفاوتی برای تشخیص داده پَرت وجود دارد که اکثر آن‌ها در برابر این دادهها در حین انجام عمل رگرسیون جهت مقاوم‌سازی به شناسایی دادههای پَرت می‌پردازند، درواقعسطح تصمیمی را تخمین میزنند که متأثر از داده‌های پَرت نباشد. اکثر روشها در حوزه ورودی هم‌بستگی بین ورودی‌ها را لحاظ میکنند، اما در این مقالهبه دنبال انتقال دادهها از حوزه ورودی به حوزه فرکانس با استفاده از تبدیل فوریه هستیم که به‌توانیم رابطهای ریاضی ارائه نماییم تا دادههایی که در بعضی از فرکانسها رفتار متفاوت با دیگر دادهها دارند شناسایی شود. دراینصورت بهعنوان یک پیشپردازش بدون انجام عمل رگرسیون میتوانیم دادههای پَرت را شناسایی و حذف نماییم.راه‌کار ابتکاری معرفی شده در این مقاله بر روی داده‌های شبیه‌سازی شده و مجموعه داده‌های سری زمانی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت و با روش‌های رگرسیون مقاوم مطرح شده در مرز‌های دانش مقایسه خواهد شد.

کلمات کلیدی

رگرسیوندادههای پرتحوزه طیفپیشپردازشدادههایدوبعدیسری‌های زمانی

حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری

کنفرانس فارسی
رامین رضوانی خراشادی زاده،رضا منصفی،هادی صدوقی یزدی
بیستمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1393

چکیده

ماشین بردار پشتیبان به‌عنوان یکی از بهترین طبقه‌بندهای موجود در زمینه یادگیری ماشین است ولی نسبت به توزیع داده‌ها اهمیتی قائل نمی‌‎شود. روش‌های تعمیم‌یافته آن به لحاظ سرعت، روش ماشین بردار پشتیبان دوگانه و به لحاظ دقت و سرعت هم‌زمان، بهبودیافته آن روش ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری ارائه شده است. در این مقاله، به‌کارگیری حداقل مربعات (least square) از الگوریتم S-TWSVM جهت افزایش سرعت برای طبقه‌بندی‎‌های باینری پیشنهاد می‌شود. روش پیشنهادی الگوریتمی ساده و سریع، برای ایجاد طبقه‌بندهای باینری برمبنای دو ابرصفحه غیرموازی فراهم می‌آورد. در این مقاله به‌جای حل دو مسأله quadratic programming، در S-TWSVM ، دو سیستم از روابط خطی حل می‌شوند. به‌طوری‌که سرعت اجرای الگوریتم پیشنهادی از S-TWSVM به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این درحالی‌ است که اطلاعات ساختاری داده‌ها همانند الگوریتم S-TWSVM به درون مسأله بهینه‌سازی وارد می‌شود تا ابرصفحه‌های الگوریتم پیشنهادی بتوانند روند توزیع داده‌ها را دنبال کند. نتایج آزمایشات الگوریتم پیشنهادی روی پایگاه‌داده‌های استاندارد UCI، مبین صحت بیش‌تر طبقه‌بندی این الگوریتم در برابر الگوریتم‌های S-TWSVM و LSTWSVM و سرعت بالاتر در برابر الگوریتم S-TWSVM است.

کلمات کلیدی

اطلاعات ساختاری (structural information)حداقل مربعات (least squares)ماشین بردار پشتیبان دوگانه (twin support vector machine)خوشه‌بندی (clustering)ward’s linkage clusteringماشین بردار پشتیبان دوگانه 

ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری چگالی گرا

کنفرانس فارسی
رامین رضوانی خراشادی زاده،رضا منصفی،هادی صدوقی یزدی
دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران
سال انتشار: 1392

چکیده

اطلاعات ساختاری داده‌ها، بخشی از دانش و اطلاعات پیشین کم‌تر توجه‌شده برای آموزش یک طبقه‌بند است. یکی از قوی‌ترین طبقه‌بند‌ها در حوزه یادگیری ماشین، ماشین بردار پشتیبان (SVM) است که با یافتن نقاط حاشیه بین دو کلاس، این دو کلاس را از یکدیگر جدا می‌کند. SVM، به اطلاعات ساختاری و پیشین درون کلاس‌ها داده توجه‌ای ندارد و بیش‌تر توجه آن برروی جداسازی بین کلاس‌ها است. یکی از الگوریتم‌هایی که بر روی اطلاعات ساختاری توجه نموده، الگوریتم S-TWSVM است که از دو ابرصفحه (دو مدل) برای تشخیص کلاس داده‌ی جدید، استفاده می‌کند به‌صورتی که هر مدل، فقط اطلاعات ساختاری یک کلاس را در نظر می‌گیرد و با دور شدن از کلاس دیگر، به این کلاس مورد نظر نزدیک‌تر می‌شود. در الگوریتم فوق کلیه نقاط کلاس مورد نظر با درجه اهمیت یکسانی بررسی می‌شود، درحالی‌که ممکن است تعدادی از نقاط آن کلاس از درجه اهمیت بیش‌تر و تعدادی از آن‌ها نویز باشند که درجه اهمیت پایینی داشته باشند. الگوریتم پیشنهادی با وزن‌دهی به نقاطِ نواحی متراکم، توجه الگوریتم به این نقاط را بیش‌تر و با وزن‌دهی کم‌تر به نقاط پرت و نویز، اهمیت این نقاط کم‌تر می‌نماید به‌طوری‌که دقت الگوریتم افزایش می‌یابد. الگوریتم‌ پیشنهادی بر روی داده‌های پایگاه UCI که دوکلاسی هستند، آزمایش شده است. نتایج حاصل نشان‌دهنده برتری روش پیشنهادی نسبت به روش‌ همتا، S-TWSVM است.

کلمات کلیدی

ماشین بردار پشتیبان دوگانه(twin SVM)اطلاعات ساختاری (structural information)اطلاعات محلی (local information)نزدیک‌ترین همسایگی(nearest neighbor)طبقه‌بندهای حاشیه بزرگ Large margin classifiers

طراحی سیستم توصیه گر ترکیبی معنایی با استفاده از تکنیک های پردازش زبان طبیعی فارسی

کنفرانس فارسی
رضا منصفی،محسن عباسی،احمد استیری
کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی
سال انتشار: 1391

چکیده

با افزایش سریع اطلاعات، به سیستمی توصیه‏گر که با دادن پیشنهادات مناسب با علایق یک کاربر بر اساس پیشینه ی عملکرد او، وی را از صرف وقت در مرور تمام آیتم‏ها باز دارد، به شدت احساس نیاز می‌شود. سیستم توصیه‏گر با تحلیل رفتار کاربر خود، اقدام به پیشنهاد مناسب‏ترین اقلام به وی می‏نماید. حوزه ی مفاهیم موجود در بسیاری از سیستم‏های توصیه‏گر فعلی، محدود به دانش موجود در خود سیستم بوده و از منابع عظیم دانش خارج از سیستم، مانند وب معنایی و داده‏های پیوندی استفاده نمی‏شود. در این مقاله سیستم توصیه‏گر ترکیبی‏ای معرفی شده است که از مفاهیم و روابط موجود بین آنها در پایگاه‏های خارج از خود استفاده می‏کند. در نتیجه یکی از قسمت‏های اصلی سیستم پیشنهادی، استخراج مفاهیم از آیتم‏ها و رفتار کاربران می‏باشد؛ که این کار با تکنیک‏های پردازش زبان طبیعی مانند ریشه‏یابی کلمات کلیدی آیتم‏ها میسّر می‏باشد. همچنین در سیستم پیشنهادی از نگاشت معنایی ریشه‏های بدست آمده، به شبکه واژگان فردوس‏نت استفاده شده است. با این‏کار به دلیل گسترش معنایی مجموعه کلمات کلیدی و ویژگی‏های آیتم‏ها، صحت توصیه‏ها افزایش خواهد یافت. در پایان نیز با استفاده از حدود 81 هزار کتاب دسته‏بندی شده استخراجی از سایت Acm و میلیو‏ن‏ها نرخی که هزاران کاربر به یک میلیون مقاله/کتاب موجود در مجموعه داده Epinions داده‏اند، نشان داده خواهد شد که مشکل \\\”شروع آهسته\\\” تا حد زیادی قابل حل می‏باشد.

کلمات کلیدی

سیستم توصیه‏ گر ترکیبیپردازش زبان طبیعی فارسیفردوس‏ نتوب معناییریشه یابی

روشی کارا برای چندبخشی در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر سیستم حد نصاب

کنفرانس فارسی
غلامحسین اکباتانی فرد،رضا منصفی
هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1390

چکیده

چندپخشی یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های شبکه‌های حسگر بی‌سیم است که در آن داده‌ها برای تمامی گره‌های شبکه ارسال می‌شوند. بسیاری از کاربردها در زمان‌هایی از کار شبکه، نیازمند ارسال چندپخشی هستند.در تعداد زیادی از کارهای انجام شده در زمینه‌ی ارسال چند پخشی، فرض شده که گره‌های شبکه همیشه بیدار هستند. در حالی‌که در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه، گره‌ها بین حالت خواب و بیداری سوئیچ می‌نمایند و این عمل ارسال داده پخشی را دشوار می‌کند. در این مقاله، ما مساله پخشی را با درنظر گرفتن حالت خواب و بیداری گره‌ها، مبتنی بر سیستم حدنصاب، مورد بررسی قرار می‌دهیم و روش‌هایی را ارائه می‌کنیم که بتواند تعداد دفعات ارسال داده پخشی و همچنین تاخیر آن را کاهش دهد. روش‌های ارائه شده را توسط انجام شبیه‌سازی‌های متعدد بررسی کرده‌ایم. نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که پیشنهاد‌های ارائه شده در این مقاله نسبت به کارهای مشابه انجام شده کارایی بهتری را فراهم می‌کند.

کلمات کلیدی

شبکه حسگر بی‌سیمچندپخشیچرخه وظیفهسیستم حدنصابتاخیر پخشیشمار پخشی

یک الگوریتم تکاملی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمند

کنفرانس فارسی
طاهره ره گوی،رضا منصفی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1389

چکیده

امروزه داده کاوی نقش مهمی در تجارت و فناوری اطلاعات ایفا می‌کند و روش‌های داده‌کاوی به طور وسیع در سازمان‌های تجاری به کار گرفته شده است. اگرچه به اشتراک‌گذاری داده‌ها در بین سازمان‌ها مزایای بسیاری را در اختیار آن‌ها قرار داده است، اما از طرفی این امر موجب گردیده که خطر افشای اطلاعات حساس در داده‌های منتشر شده افزایش یابد. پاک‌سازی اطلاعات به پروسه‌ای گفته می‌شود که در آن با استفاده از اعمال تغییراتی در پایگاه‌داده اصلی، مجموعه آیتم های حساس مخفی‌سازی می‌شوند. پس از پاک‌سازی داده‌ها، پایگاه‌داده حاصل انتشار می‌یابد.این مقاله به بررسی حفظ حریم خصوصی در یکی از روش های داده کاوی به نام کاوش سودمندی میپردازد. پیدا کردن راه حل بهینه برای مسأله پاک‌سازی پایگاه داده در کاوش سودمندی، یک مسأله برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیح با قید های غیر خطی می‌باشد. الگوریتم‌های اکتشافی قبلی ارائه شده در این زمینه اگرچه به خوبی توانستهاند حریم خصوصی را حفظ کنند، اما از لحاظ کیفیت داده های تولید شده از کارایی مناسبی برخوردار نیستند. در این مقاله یک الگوریتم تکاملی برای حل این مسأله ارائه شده است. نتایج آزمایشات ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده، از لحاظ کیفیت داده‌های تولید شده نسبت به الگوریتم های پیشین از برتری چشم گیری برخوردار است

کلمات کلیدی

حفظ حریم خصوصیکاوش سودمندیالگوریتم های تکاملیالگوریتم ژنتیککاوش قوانین انجمنیداده کاوی

پروتکلی چند کاناله برای جمع آوری داده ها در شبکه های حسگر بی سیم

ژورنال فارسیکنفرانس فارسی
غلام حسین اکباتانی فرد،رضا منصفی
دومین همایش فناوری اطلاعات،حال،آینده
سال انتشار: 1389

چکیده

مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم یکی از اصلی ترین چالش های این نوع شبکه ها است. ما در این مقاله یک پروتکل جدید برای جمع آوری داده ها از شبکه حسگر بی سیم پیشنهاد کرده ایم که با عث صرفه جویی در انرژی و همچنین به دست آوردن گذردهی بالا خواهد شد. برای این منظور از سیستم Quorum استفاده کرده ایم تا گره های حسگر بتوانند در بارهای ترافیکی مختلف، زمان خواب و بیداری خود را تنظیم کنند و به صورت آسنکرون با گره های دیگر ارتباط برقرار نمایند. همچنین با استفاده از تعداد معدودی فرکانس روشی را پیشنهاد کرده ایم که تصادم بین گره ها را به حداقل برساند و تداخل داخل شبکه را کاهش دهد همچنین احتمال ارسال فریم ها را بالا ببرد. پروتکل پیشنهادی از نظر پیاده سازی ساده است و بکارگیری این پروتکل باعث افزایش گذردهی و کاهش مصرف انرژی شبکه ی حسگر خواهد شد.

کلمات کلیدی

کلید واژه شبکه حسگر بی سیملایه MAC چندکانالهQuorum تورس

استفاده از روش برنامه ریزی عدد صحیح برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمند

کنفرانس فارسی
طاهره ره گوی،رضا منصفی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1389

چکیده

یکی از مسائل مهم دنیای امروز استخراج دانش از پایگاه‌داده‌های بسیار بزرگ است.داده‌کاوی این امکان را فراهم کردهاست که بتوان به‌صورت خودکار اطلاعات مفیدی را از پایگاه داده‌های بسیار بزرگ استخراج نمود. یکی از روش‌های بسیار مهم در داده‌کاوی، کاوش قوانین انجمنی می‌باشد. در سال‌های اخیر مبحث حفظ حریم خصوصی در داده‌کاوی و به‌خصوص کاوش قوانین انجمنی به شدت مورد توجه محققین قرار گرفته است. یکی از روش‌های کاوش قوانین انجمنی، کاوش سودمندی می‌باشد. مبحث حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی اخیراً در محافل علمی مطرح گردیده است و تاکنون دو الگوریتم اکتشافی برای آن ارائه شده است. اگرچه این الگوریتم‌های اکتشافی به خوبی می‌توانند حریم خصوصی داده‌ها را حفظ کنند اما داده‌های تولید شده توسط این الگوریتم‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. مسأله یافتن راه‌حل بهینه برای پاک‌سازی پایگاه‌داده از مجموعه آیتم های حساس، یک مسأله برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیحمی‌باشد. در این مقاله مدل ساده شده‌ای از مسأله پاک‌سازی پایگاه‌داده ارائه شده است که یک مسأله برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح می‌باشد و می‌توان آن را با استفادهاز روش‌های عددی حل نمود.نتایج آزمایشات ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که مدل ارائه شده به طور چشم‌گیری از الگوریتم های پیشین بهتر عمل می کند

کلمات کلیدی

حفظ حریم خصوصیکاوش سودمندیبرنامه ریزی عدد صحیحکاوش قوانین انجمنیداده کاوی

ارائه یک پروتکل MAC چند کاناله ی نا همگام و انرژی کارا برای شبکه های حسگر بی سیم

کنفرانس فارسی
غلام حسین اکباتانی فرد،رضا منصفی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1389

چکیده

همگام سازی گره ها جهت خواب و بیداری، سربار انجام این کار و همچنین تصادم فریم ها و مصرف انرژی جهت ارسال(های) مجدد از جمله چالش هایی است که در لایه دسترسی به رسانه (MAC) شبکه های حسگر بی سیم مطرح است. در این مقاله ما روشی وفقی و ناهمگام، مبتنی بر استفاده از چند فرکانس در لایه MAC را برای صرفه جویی در انرژی و افزایش گذردهی شبکه حسگر پیشنهاد کرده ایم. این روش با تاکید بر کاربردهای جمع آوری داده از گره های حسگر پخش شده در محیط بنا نهاده شده است. شبیه سازی های انجام شده نشان می دهد که پروتکل پیشنهادی باعث کاهش مصرف انرژی گره ها و افزایش طول عمر شبکه خواهد شد همچنین گذردهی شبکه را نیز افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

شبکه حسگر بی سیملایه دسترسی به رسانه (MAC)چند کانالهQuorum تورس توسعه یافتههمگام سازی

ارائه طبقه بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن بر اساس تابع هسته

کنفرانس فارسی
جواد حمید زاده،رضا منصفی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1389

چکیده

در این مقاله روشی جدید جهت طبقه‌بندی براساس سطح تصمیم مبتنی بر فاصله، با رویکرد تصویر نزدیک‌ترین همسایه ارائه شده است. روش جدید DBC نام‌گذاری شده است. طبقه‌بند DBC طبقه‌بندی خطی است که تعمیم آن براساس تابع هسته می‌تواند جهت طبقه‌بندی داده‌های جداناپذیر خطی استفاده شود. ویژگی‌های طبقه‌بند DBC عبارتند از: 1 ) مشابه طبقه‌بند k-NN، نیازی به مرحله تعلیم ندارد 2) علی‌رغم طبقه‌بند k-NN، درمرحله آزمایش نیازی به جستجو برای یافتن k همسایه نزدیک ندارد 3) علی‌رغم روش‌هایی مانند SVM، نیازی به رویه بهینه‌سازی ندارد. در طبقه‌بند DBC، برای طبقه‌بندی نمونه ورودی (آزمایشی)، مجموع وزن‌دار فاصله نمونه ورودی با داده‌های تعلیمی هر طبقه محاسبه می‌گردد، سپس برچسب نمونه ورودی براساس طبقه‌ای که کمترین فاصله فوق را دارا باشد، تعیین می‌گردد. با به‌کارگیری چنین قاعده‌ای، یک سطح تصمیم جهت جداسازی نمونه‌های دو طبقه به‌دست می‌آید. طبقه‌بند DBC را برروی داده‌های واقعی آزمایش کرده‌ایم. نتایج آزمایش‌ها، برتری روش DBC را نسبت به طبقه‌بندهای k-NN و SVM نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

طبقه بند مبتنی بر فاصله (DBC),تابع هستهسطح تصمیمk نزدیکترین همسایه(k-NN)ماشین بردار پشتیبان(SVM)

یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ ها

کنفرانس فارسی
غلام حسین اکباتانی فرد،رضا منصفی
پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1388

چکیده

در این مقاله یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع با امکان حذف بازدید مجدد پاسخ‫ها، ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی با به خاطر سپردن نقاطی که از قبل مورد جستجو قرار داده است از بازدید مجدد آن‫ها در نسل‫های بعدی جلوگیری نموده و در صورت مشاهده‫ی پاسخ تکراری با اعمال عملگر جهش وقفی به یک پاسخ غیر‫تکراری می‫رسد. در واقع الگوریتم پیشنهادی توابع برازش را برای پاسخ‫های تکراری بررسی نمی‫کند از این رو باعث کاهش هزینه محاسباتی الگوریتم خواهد شد همچنین با اعمال جهش وقفی، تنوع پاسخ‫ها را افزایش می‫دهد. شبیه‫سازی‫های انجام شده نشان داده است که الگوریتم پیشنهادی دارای همگرایی و تنوع بهتری در رسیدن به جواب‫های بهینه، نسبت به الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II است.

کلمات کلیدی

: الگوریتم ژنتیکبهینه سازی چند هدفهبهینه پارتوبازدید مجددجبهه جلوییغالب بودن

زمان بندی بار محاسباتی تقسیم پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم های ناهمگن با استفاده از الگوریتم های تپه نوردی و شبیه سازی حرارتی

کنفرانس فارسی
رضا منصفی،جواد حمید زاده
پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1388

چکیده

امروزه مسئله زمان‌بندی کارها در سیستم‌های ناهمگن به دلیل لزوم استفاده بهینه از ماشین‌های محاسباتی موجود و همچنین صرف زمان کمتر برای اجرای الگوریتم‌های زمان‌بندی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با درنظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در یک سیستم ناهمگن دارای شبکه ارتباطی ستاره‌ای بررسی شده است. یکی از اهداف زمان‌بندی در این‌گونه سیستم‌ها، کمینه‌سازی زمان کل پاسخ است. تاکنون الگوریتمی معین با پیچیدگی زمانی چند جمله‌ای که بتواند در تمام حالت‌ها جواب بهینه را تولید کند، برای این منظور ارائه نشده است. این مسئله مانند مسائل ترکیباتی، پیچیده به نظر می‌رسد و راه حل‌های موجود برای آن، راه حل‌های ابتکاری است. در این مقاله الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی و ترکیب آنها با الگوریتم ژنتیک به عنوان راه حل‌های مسئله پیشنهاد شده است. با انجام شبیه‌سازی و مقایسه نتایج مشاهده می‌شود که این راه حل‌ها، در مقایسه با سایر روش‌های موجود جواب‌های بهتری تولید می‌کنند. در میان روش‌های موجود، الگوریتم‌های پیشنهادی از میانگین کل درصد خطای نسبی کمتری برخوردار هستند.

کلمات کلیدی

زمان‌بندیبار محاسباتی تقسیم‌پذیرزمان بازگشت نتایجسیستم‌های ناهمگنالگوریتم تپه‌نوردی, الگوریتم شبیه‌سازی حرارتیالگوریتم‌های ترکیبی.

زمان بندی بار محاسباتی تقسیم پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم های ناهمگن با استفاده از الگوریتم PSO

کنفرانس فارسی
رضا منصفی،جواد حمید زاده،زهرا جوادی
پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1388

چکیده:

امروزه مسئله زمان‌بندی کارها در سیستم‌های ناهمگن به دلیل لزوم استفاده بهینه از ماشین‌های محاسباتی موجود و همچنین صرف زمان کمتر برای اجرای الگوریتم‌های زمان‌بندی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با درنظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در یک سیستم ناهمگن دارای شبکه ارتباطی درختی تک‌سطحی بررسی شده است. یکی از اهداف زمان‌بندی در این‌گونه سیستم‌ها، کمینه‌سازی زمان کل پاسخ است. تاکنون الگوریتمی معین با پیچیدگی زمانی چند جمله‌ای که بتواند در تمام حالت‌ها جواب بهینه را تولید کند، برای این منظور ارائه نشده است. این مسئله مانند مسائل ترکیباتی، پیچیده به نظر می‌رسد و راه حل‌های موجود برای آن، راه حل‌های ابتکاری است. در این مقاله الگوریتم PSO به عنوان یک راه حل مسئله پیشنهاد شده است. با انجام شبیه‌سازی و مقایسه نتایج مشاهده می‌شود که این راه حل، در مقایسه با سایر روش‌های موجود جواب‌های بهتری تولید می‌کند. در میان روش‌های موجود، الگوریتم PSO پیشنهادی دارای کمترین میانگین درصد خطای نسبی است.

کلمات کلیدی:

زمان‌بندیبار محاسباتی تقسیم‌پذیرزمان بازگشت نتایجسیستم‌های ناهمگنالگوریتم PSO.

تنظیم دقیق اندازه ی پنجره رقابت در لایه MAC شبکه های بی سیم با استفاده از منطق فازی

کنفرانس فارسی
غلام حسین اکباتانی فرد،محمد حسین یغمایی مقدم،رضا منصفی
پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1388

چکیده

نفوذ سریع تجهیزات بی‫سیم کوچک و رشد فزاینده‫ی تکنولوژی‫های ارتباطی بی‫سیم امکان ایجاد شبکه‫های حسگر بی‫سیم در ابعاد بزرگ را فراهم کرده است. عرضه کیفیت سرویس معین برای انتقال ترافیک چندرسانه‫ای در شبکه‫های حسگر بی‫سیم هنوز مورد توجه دقیق قرار نگرفته است. در عین حال عرضه کیفیت سرویسِ تا حدی بهتر ترافیک مالتی مدیا بی‫سیم روی شبکه‫های حسگر چالش‫های قابل توجهی را تولید نموده است. در این مقاله ما روشی جدید با بکارگیری منطق فازی، برای انتخاب دقیق پنجره رقابت در پروتکل لایه MAC شبکه‫های حسگر بی‫سیم ارائه نموده‫ایم. در روش مورد نظر، از اطلاعات برخط کانال مانند تراز ازدحام، احتمال شکست و تعداد گره‫های فعال به عنوان ورودی سیستم فازی استفاده شده است. شبیه‫سازی‫های انجام شده نشان می‫دهد که روش پیشنهادی به اهداف کارای شبکه‫های حسگر بی سیم نائل شده به طوری که ضمن برقراری عدالت در تخصیص کانال، بهره‫وری و گذردهی شبکه را افزایش داده است و همچنین احتمال بروز تصادم فریم‫ها و تاخیر در شبکه را نیز کاهش می‫دهد.

کلمات کلیدی

شبکه‫های حسگر بی‫سیملایه MACمنطق فازیپنجره رقابتتراز ازدحاماحتمال شکستعدالت

یک روش جدید مبتنی برتعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند

کنفرانس فارسی
غلام حسین اکباتانی فرد،محسن کاهانی،رضا منصفی
ششمین کنفرانس بین المللی انجمن جابز ایران
سال انتشار: 1387

چکیده

اعتماد نقش مهمی در برقراری تعاملات امن و سودمند در وب معنایی دارد. امروزه تحقیقات زیادی در این زمینه در حال انجام است.

کلمات کلیدی

اعتماد وب معناییآنتولوژیضریب اطمینانضریب فراموشیشباهت معنایی

مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها

ژورنال فارسیکنفرانس فارسی
غلام حسین اکباتانی فرد،محسن کاهانی،رضا منصفی
اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار
سال انتشار: 1387

سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسس فازی از طریق تکنیک داده کاوی

کنفرانس فارسی
محمد اکبرپورسکه،محسن کاهانی،رضا منصفی
اولین همایش فناوری اطلاعات،حال،آینده
سال انتشار: 1387

چکیده:

سیستم تشخیص نفوذ یکی از مهمترین مباحث امنیت شبکه است که وجود آن در کنار سیستم جلوگیری از نفوذ باعث بالا رفتن درجه امنیت سیستم خواهد شد. در این مقاله برای تشخیص نفوذ از ردگیری دنباله فراخوانی های سیستمی استفاده شده است و هر پروسس به صورت یک جعبه سیاه در نظر گرفته می شود و فقط فراخوانی های سیستمی آن مورد بررسی قرار می گیرد. از این طریق می توان رفتارهای نرمال و غیر نرمال کاربران را برروی پروسس های در حال اجرای سیستم عامل شناسایی کرد. برای تجزیه و تحلیل فراخوانی های سیستمی از روش داده کاوی فازی استفاده شده است. در این طرح, هدف کاهش اندازه پایگاه داده و زمان مورد نیاز برای تشخیص نفوذ و نرخ هشدارهای نادرست می باشد.

کلمات کلیدی

تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسستشخیص نفوذ رفتارهای غیر متعارف داده کاویدنباله فراخوانی سیستمی قواعد اشتراکی سرریز بافر تشخیص نفوذ فازی

زمان بندی بار محاسباتی تقسیم پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم های ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

ژورنال فارسیکنفرانس فارسی
رضا منصفی،جواد حمید زاده
چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1387

چکیده:

امروزه مسئله زمان بندی کارها در سیستم ناهمگن به دلیل لزوم استفاده بهینه از ماشین های محاسباتی و همچنین صرف زمان کم تر برای اجرای الگوریتم های زمان بندی از اهمیت خاصی برخوردار است

کلمات کلیدی:

زمان بندیبارمحاسباتی تقسیم پذیرزمان بازگشتسیستم های ناهمگنالگوریتم ژنتیک

سیستم چندکارگزاره برای تشخیص محل پلاک خودرو

کنفرانس فارسی
محمد ابراهیمی،رضا منصفی،محمدرضا اکبرزاده توتونچی،صدیقه ایلدر آبادی
سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش
سال انتشار: 1386

یادگیری مقاوم مبتنی بر جمع سپاری

کنفرانس فارسی
سعید عباسی،رضا منصفی،هادی صدوقی یزدی
کنفرانس سالانه انجمن علمی کامپیوتر ایران
سال انتشار: 1383

چکیده

در بسیاری از مسائل یادگیری ماشین، برچسب‌زنی نمونه‌های آموزشی، امری گران و بعضاً غیرممکن است. به‌جای استفاده از برچسب‌های واقعی، یادگیری مبتنی بر جمع‌سپاری، از آراء کم‌اهمیت‌تر افرادِ نه چندان متخصص استفاده می کند، که در عمل بعضاً ممکن است در مورد نمونه‌ها، نظرات آن‌ها بسیار متفاوت باشد. این مقاله با بهره‌گیری از مفهوم کورآنتروپی به بهبود یادگیری از نظرات غیرمتخصص (یادگیری مبتنی بر جمع سپاری) می‌پردازد. استفاده از تابع هزینه‌ی کورآنتروپی، تخمین پارامترها را نسبت به برچسب‌های پرت مقاوم می‌کند، در حالی‌که پارامترهای بهینه ی تخمینِ برچسب واقعی، نیاز به تخمین از روی نظرات کم اهمیت دارد. لذا تخمین گر بیز مجهز به مفهوم کورآنتروپی در جمع سپاری پیشنهاد شده است. توابع هزینه‌ی مناسب و مقاوم به نویز، پیشنهاد می‌شود و روابط مورد نیاز از آن‌ها استنتاج می‌گردد. مقایسه روش پیشنهادی با روش‌های ارائه‌شده در ادبیات، روی مجموعه داده‌های Pima Indian Diabetes کارایی و برتری روش فوق را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

یادگیری مقاومجمع سپاریکورآنتروپینظرات پرت