صفحات ایستا

حضور در همایش ها

num Conference Title Date City
۱ کنفرانس سالانه انجمن علمی کامپیوتر ایران ۲۰۱۵-۰۳-۰۳ مشهد
۲ بیستمین کنفرانی ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۲۰۱۵-۰۳-۰۳ مشهد
۳ بیستمین کنفرانس ملی انجمن سالانه کامپیوتر ایران ۲۰۱۵-۰۳-۰۳ مشهد
۴ دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران ۲۰۱۴-۰۲-۰۱ کرمان بم
۵ هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۲۰۱۲-۰۳-۰۶ تهران
۶ شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۲۰۱۱-۰۳-۰۸ تهران
۷ دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده ۲۰۱۰-۱۲-۲۹ مشهد
۸ پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۲۰۱۰-۰۲-۲۰ تهران
۹ چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ۲۰۰۹-۰۳-۱۰ تهران
۱۰ اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار ۲۰۰۹-۰۳-۰۳ لاهیجان
۱۱ ۲۰۰۸ International Conference on Computer and Electrical Engineering, IEEE Computer Society ۲۰۰۸-۱۲-۲۰ تهران
۱۲ اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده ۲۰۰۸-۱۱-۱۹ مشهد
۱۳ ۲th Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems-ISFS2008 ۲۰۰۸-۱۰-۲۹ تهران
۱۴ ۵th Iranian Conference on Machine Vision and Image processing ۲۰۰۸-۱۰-۰۴ تبریز
۱۵ سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش ۲۰۰۷-۱۱-۲۷ مشهد

 

آموزش

No Course Title Level
۱    Principles of Computer B.Sc.
۲    Advanced Programming (C, C++) B.Sc.
۳    Application of Computer and Planning in Statistics Methods B.Sc.
۴    Engineering Mathematics B.Sc.
۵    Scientific and Technical writing and Presentation B.Sc.
۶    Computer Networks B.Sc.
۷    Technical English Language B.Sc.
۸    Linear Control System B.Sc.
۹    Signals and Systems B.Sc.
۱۰    Multi Media Environments B.Sc.
۱۱    Machine Learing Ph.D
۱۲    Learning Theory Ph.D
۱۳    Advanced Artificial Intelligence Ph.D

دانشجویان

Ph.D Students (Supervisor)

Name نام Thesis Title عنوان پایان نامه Year
Mirpour MohammadReza میرپور در حال انجام پروژه
محمدرضا
Zahedi Saeed  زاهدی در حال انجام پروژه
سعيد
Rezvani Nabiollah رضوانی در حال انجام پروژه
نبی الله
Fazaelian, Mahsa فضائليان جوان در حال انجام پروژه
مهسا
 Mosavi Ali موسوی  در حال انجام پروژه
علی
HajiAbadi Hamideh  حاجی آبادی  Ensemble Loss  Function  تابع زیان ترکیبی  در حال انجام پروژه
حميده
ZabihZadeh, Davoud ذبیح زاده  Scalable Similarity Learning Based on Structure of Data  يادگيري معيار شباهت مبتني بر ساختار در حال انجام پروژه
داوود
Godaz, Reza گداز  Similarity Learning using Geometry of Data  یادگیری شباهت با استفاده از هندسه داده ها در حال انجام پروژه
رضا
Salehi, Nima صالحی  Dynamical Adaptation of Feature Map نگاشت ویژگی وفقی پویا در حال انجام پروژه
نیما
Eslami, Saeideh اسلامی  Generalization of Decision Trees with Asymmetric Induction  تعمیم پذیری درختان تصمیم با ایجاد عدم توازن در حال انجام پروژه
سعیده
Ghazikhani, Adel قاضی خانی Weighting approach to online classification of nonstationary and imbalanced data streams  طبقه بندی برخط داده‌های جريانی غيرايستان و نامتعادل با رويکرد وزن دهی تابستان ۹۲
عادل
Abbaasi, Hasan عباسی Linear Classification of non linearly separable patterns by constrains exclusion طبقه بندی خطی الگوهای جداناپذیر خطی با مستثنی سازی قیود اردیبهشت۹۲
حسن
Hamidzadeh, Javad حمید زاده Ensemble of Weighted Distances Classification-EDC طبقه بندی مبتنی بر ترکیب ساختاری وزن دار فاصله ها  زمستان۹۱
جواد
EkbataniFard, Gholam Hossein  اکباتانی فرد An Energy-efficient Multi Channel Autonomous Medium Access Control Protocol for Wireless Sensor Networks پروتکل چند کالانه انرژی کارا و مستقل برای کنترل دسترسی به رسانه در شبکه های حسگر بی سیم  دی۹۱
غلامحسین

MSc Students (Supervisor)

Name نام Thesis Title عنوان پایان نامه Year
 MohamadNiaye Garaie, MohammadReza محمدنيای قرائی  Convolutional Kernel Network based on Convex Combination of Cosine Kernels شبکه هسته پیچشی بر پایه ترکیب محدب هسته های کسینوسی در حال انجام پروژه
محمدرضا
 Esmaielli, Mahla اسمعيلی  Dynamic Cooperation of Experts in Learning From Crowds  مشارکت اندیشی پویا در یادگیری مبتنی بر جمع‌سپاری در حال انجام پروژه
محلا
 Agapour, Reza آقاپور  Noise and Outlier Robust   Metric Learning Approach  مقاوم‌سازی روش‌های یادگیری متریک در مقابل داده‌های نویزی و پرت در حال انجام پروژه
رضا
 Zamiri, Mona ضميری  Performance Enhancement in Clustering with Locational Knowledge افزایش عملکرد خوشه‏ بندی با استفاده از دانش مکانی در حال انجام پروژه
مونا
 Gorbani, Nasrollah قربانی   Soft Margin Stabilized Infinite Kernel Learning  یادگیری بی نهایت هسته پایدار شده با حاشیه نرم در حال انجام پروژه
نصرالله
 Tahan, Akram طهان   Spatio-Temporal Modeling of Dynamic Phenomena with Machine Learning Methods  مدل‌سازی مکانی-زمانی پدیده‌های دینامیک با روش‌های یادگیری ماشین در حال انجام پروژه
اکرم
 Farahi, Fahimeh فرهی   Trajectory Object Tracking Using Probability Smoothed Kalman Filer  ردگیری مسیر حرکت شی با استفاده از کالمن فیلتر هموار شده احتمالاتی در حال انجام پروژه
فهيمه
 Ganizadeh, Navid غنی زاده  Multiple Layer Neural Nerwork with Kernel Input  شبکه های عصبی چند لایه ای با لایه اول هسته ای در حال انجام پروژه
نويد
 Abedi, Amir عابدی  Weighted Semi-Supervised Manifold Clustering based on Distance Metric Learning  خوشه بندی نیمه ناظر وزنی منیفلد بر پایه ی یادگیری معیار فاصله در حال انجام پروژه
امير
Abasis, Saied عباسی   Robust Learning from Crowds  یادگیری مقاوم مبتنی بر جمع‌سپاری در حال انجام پروژه
سعيد
 Ardeshiri, Hosein اردشیری   Outlier Detection in Regression using Spectrum Measure  شناسایی داده‏های پَرت رگراسیون در حوزه طیف  در حال انجام پروژه
حسين
Rezvani, Ramin  رضوانی Use of local information of data to improve accuracy of structural information enhanced twin support vector machine استفاده از اطلاعات محلی داده‌ها برای بهبود صحت ماشین‌ بردار پشتیبان دوتایی ارتقاء یافته با اطلاعات ساختاری شهريور ۹۳
رامین
Kheirandish, Mohammad  خیراندیش A Novel Quantum Algorithm for Resource Constrained Project Scheduling Problem ارائه الگوریتم کوانتومی جدید جهت حل مساله زمان‌بندی پروژه با منابع محدود شهريور ۹۳
محمد
Abbasi, Mohsen  عباسی A Hybrid Recommender System Using Semantic Technologies and Social Networks سیستم توصیه گر تلفیقی با استفاده از تکنولوژی های معنایی و شبکه های اجتماعی  زمستان ۹۱
محسن
 Naderi, Mahdi  نادری Trajectory tracking control of Robot manipulator using PID and modified ANFIS controller ردگیری خط سیر بازوی رباتیکی به وسیله کنترل کننده ANFISاصلاح شدهPID و  شهریور۹۱
مهدی
Manoochehri, Elham  منوچهری Discretization of Numeric attributes in presence of concept streams drifting data گسسته سازی صفت های عددی در داده های جریانی در حضور تغییر مفهوم تابستان ۹۱
الهام
Hashemian, Seyyed Morteza  هاشمیان Fuzzy interval Q-learning for Cart-Pole system یادگیری Q فازی فاصله ای برای حل مساله سیستم آونگ وارونه آذر۹۰
سیدمرتضی
Rahgouy, Taher  رهگوی Privacy Preserving Utility Mining using Evolutionary Algorithms حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی  تابستان۹۰
طاهر
 Behravan, Kobra  بهروان  طراحی و شبیه سازی پروتکلی انرژی-کارامد جهت مسیریابی در شبکه های حس گر بی سیم  بهار۹۰
کبری
Bahrami, Motahhareh  بهرامی زنجانی Developing Secure Multi Data Aggregation Model in Multi Sense WSN by Code Multiplexing Simulation ازائه مدلی از تجمیع امن داده های چندگانه در سنسورهای چند حسی شبکه های سنسوری بی سیم با استفاده از شبیه سازی تسهیم کننده تابستان۸۹
مطهره
Khan Ahmadi, A’azam خان احمدی Study of Internet Development Items and A Model For Improving People’s Trust on Electronic Services بررسی عوامل پیش روی توسعه اینترنت و ارائه مدل مناسب برای ارتقاء قابلیت اعتماد مردم به خدمات الکترونیکی اسفند۸۸
اعظم
Nayeb, Naser نایب Design and Emulation of A Novel Infrastructure for SMS Banking in Iran With Approach of Reducing Security Problems طراحی و مدلسازی نو جهت اجرای سیستم SMS banking در ایران با رویکرد کاهش مشکلات امنیتی اسفند۸۸
ناصر
Pour Farrokhi, Abbas  پور فرخی Implementation of An Educational Automation System in Information Technology Based on, Microsoft Sharepoint Server 2007 پیاده سازی یک سیستم تمام مکانیزه آموزشی در حوزه IT بر اساس تکنولوژیMicrosoft Sharepoint Server 2007 اسفند۸۸
عباس
Mohammad GhasemiGol  قاسمی گل ارائه روش مبتنی بر رمز برای توصیف داده ها و کاربرد آن در تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری پاییز ۸۸
محمد
Kari, Hosein کاری Design and Simulation of OSPF Routing Protocol Fuzzy By Two Constraint: Bandwidth and Queue Size of Router طراحی و شبیه سازی مدل فازی پروتکل مسیریابی OSPF با دو قید طول صف مسیریاب و پهنای باند شهریور ۸۸
حسین
Ghaffarian, Seyed Hosein غفاریان Improvement On Performance Of Speaker-independent Hidden Markov Model-Base(HMM) speech Recognition بهبود کارآیی سیستم های بازشناسی گفتار مستقل از گوینده برای لغات مجزا میتنی بر مدلهای مخفی ماکوف گسسته تابستان ۸۷
سید حسین
Amin Toosi, Mahmoud  امین طوسی یافتن مینیمم گلوبال در جورچینی قطعات راست گوشه همراه با چرخش انعکاس قطعات با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیگ تابستان ۸۷
محمود
Mansouri, Yaser  منصوری جایگذاری بهینه نسخ بر روی گرید زمستان ۸۶
یاسر
Khojaste Toosi, Ghazaleh  خجسته طوسی Proportional differentiated Service’s Algorithm Utilizing Parameters Measurement الگوریتم سرویسهای جدا شده متناسب به روش اندازه گیری پارامترها تابستان۸۶
غزاله
Baghbani, Mojtaba  باغبانی یک سیستم توصیه گر تلفیقی مشارکتی و محتوامحور با استفاده از کلاستربندی پویای فازی دی ۸۵
مجتبی
Akbarpoor, Mohammad اکبرپور سیستم تشخیص نفوذ فازی با تکنیک داده کاوی پاییز ۸۴
محمد
Mahmoudi, Saeed  محمودی طراحی و شبیه سازی یک الگوریتم مکان یابی برای شبکه های حسگر ADHOC تابستان۸۴
سعید
Dabbaghi, Adnan  دباغی تشخیص ارقام تایپ شده فارسی به روش سلسله مراتبی با بردار ویژگی بومی شده زمستان۸۳
عدنان
Moghani, Reza مغانی بهبود بازیافت پیشرو خطا در سرویس های وب مرکب بهمن ۸۳
رضا
EkbataniFard, G. Hossein  اکباتانی فرد Active Response to Distributed Denial of service Attacks utilizing cyber-police عکس العمل فعالانه در مقابل حملات توزیع شده انکار سرویس با بکارگیری سایبرپلیس شهریور۸۳
غلامحسین
Kalantar, Seyd Mostafa  کلانتر Adaptive Web Information Filtering System Using Genetic Algorithms سیستم تطبیقی فیلترینگ اطلاعات وب بوسیله ی الگوریتمهای ژنتیک شهریور ۸۲
سید مصطفی
Estesnai, Mohammad Mehdi  استثنایی تشخیص هویت با استفاده از استخراج ویژگی های اثر انگشت مبتنی بر برریزه بهمن۸۰
محمد مهدی
Abrishami,  Saeed  ابریشمی Face Recognition Using Principal Component Analysis and Artificial Networks شناسایی چهره با استفاده از آنالیز اجزای اصلی و شبکه های عصبی مصنوعی زمستان۷۸
سعید
Keshmiri, Mahdiye  کشمیری  سیستم انبار و اموال دانشگاه فردوسی مشهد  تابستان ۷۸
مهدیه
Parvinnia, Elham پروين نيا Traffic Control of ATM Network Utilizing Neuro-Fuzzy Network کاربرد شبکه عصبی فازی در کنترل ترافیک شبکه ATM تابستان ۷۸
الهام
Taghipour, Mohammad  تقی پور سیستم تبدیل متن به گفتار فارسی با فرهنگ لغات نامحدود زمستان۷۶
محمد
Mirzai Kakhki, Hosein  میرزایی کاخکی استفاده از کامپیوتر در تشخیص انسداد عروق کرونر زمستان۷۵
حسین

کتابها

۱- تالیف کتاب راهنمای مدیران فناوری اطلاعات (IT)

۲- Communications in Computer and Information Science

۳- یادگیری ماشین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

مقالات

کنفرانس فارسی کنفرانس انگلیسی ژورنال فارسی ژورنال انگلیسی

سعید عباسی , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , “یادگیری مقاوم مبتنی بر جمع سپاری” , کنفرانس سالانه انجمن علمی کامپیوتر ایران, ۱۳۹۳.

حسین اردشیری , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , “شناسایی داده‌‏های پَرت رگرسیونی در حوزه طیف” , بیستمین کنفرانی ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۹۳.

رامین رضوانی خراشادی زاده , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , “حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری” , بیستمین کنفرانس ملی انجمن سالانه کامپیوتر ایران, ۱۳۹۳.

رامین رضوانی خراشادی زاده , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , “ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری چگالی‌گرا”, دوازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران, ۱۳۹۲.

رضا منصفی , محسن عباسی , احمد استیری , “طراحی سیستم توصیه‏ گر ترکیبی معنایی با استفاده از تکنیک‏های پردازش زبان طبیعی فارسی” , کنفرانس بین المللی پردازش خط و زبان فارسی, ۱۳۹۱.

غلامحسین اکباتانی فرد , رضا منصفی , “روشی کارا برای چندپخشی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم مبتنی بر سیستم حدنصاب” , هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۹۰.

غلامحسین اکباتانی فرد , رضا منصفی , “ارائه یک پروتکل MAC چندکاناله ی ناهمگام و انرژی‌کارا برای شبکه های حسگر بی سیم” , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۹.

طاهر ره گوی , رضا منصفی , “یک الگوریتم تکاملی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی” , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۹.

جواد حمیدزاده , رضا منصفی , هادی صدوقی یزدی , “ارائه طبقه‌بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن براساس تابع هسته” , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۹.

طاهر ره گوی , رضا منصفی , “دو الگوریتم اکتشافی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی” , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۹.

طاهر ره گوی , رضا منصفی , “استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی” , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۹.

غلامحسین اکباتانی فرد , رضا منصفی , “پروتکلی چندکاناله برای جمع آوری داده ها در شبکه های حسگر بی سیم” , دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده, ۱۳۸۹.

غلامحسین اکباتانی فرد , محمدحسین یغمائی مقدم , رضا منصفی , “تنظیم دقیق اندزه‫ی پنجره رقابت در لایه MAC شبکه‫های حسگر بی‫سیم با استفاده از منطق فازی” , پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران , ۱۳۸۸.

غلامحسین اکباتانی فرد , رضا منصفی , “یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ‫ها” , پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۸.

رضا منصفی , جواد حمیدزاده , “زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی” , پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۸.

رضا منصفی , جواد حمیدزاده , زهرا جوادی , “زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO” , پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران,  ۱۳۸۸.

غلامحسین اکباتانی فرد , محسن کاهانی , رضا منصفی , “یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند” , ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران, ۱۳۸۸.

رضا منصفی , جواد حمیدزاده , “زمان­بندی بار محاسباتی تقسیم­ پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم­های ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک” , چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, ۱۳۸۷.

غلامحسین اکباتانی فرد , محسن کاهانی , رضا منصفی , “مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها” , اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم افزار, ۱۳۸۷.

محمد اکبرپورسکه , محسن کاهانی , رضا منصفی , “سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسس فازی از طریق تکنیک داده کاوی” , اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده, ۱۳۸۷.

محمد ابراهیمی , رضا منصفی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , صدیقه ایلدر آبادی , “سیستم چند کارگزاره برای تشخیص محل پلاک خودرو” , سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش, ۱۳۸۶.

رضا منصفی , “شناسايي چهره با استفاده از چهره هاي ويژه (آناليز اجراي اصلي) و شبكه هاي عصبي مصنوعي” , هفتمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران مركز تحقيقات مخابرات ايران, ۱۳۸۰.

بیوگرافی

۱۹/۴/۱۹۵۶, Ahwaz, Iran :DoB
Primary School, Ahwaz, Iran ۱۹۶۸ –۱۹۶۲
National Iranian Diploma, Dr. Karim Fatemi High School, Ahwaz, Iran ۱۹۷۴ – ۱۹۶۸
B.Sc., (Honors’ degree) Electronic & Electrical Engineering, Manchester university, Manchester, U.K ۱۹۷۸ – ۱۹۷۵
M.Sc., Control Engineering, Salford University, Manchester, U.K ۱۹۸۱ – ۱۹۷۹
Ph.D., Data Communication and Supervisory Control, Salford University, Manchester, U.K ۱۹۸۳ – ۱۹۸۱
Remsdaq co. Ltd., Clwyd, North Wales, R&D Senior Engineer ۱۹۸۴ – ۱۹۸۳
The Open University, Lecturer and Research Fellow, Milton Keynes, U.K ۱۹۹۱ – ۱۹۸۵
Ferdowsi University Of Mashhad, Senior Lecturer, Mashhad, Iran ۱۹۹۱ – Now

بازگشت به بالا