دکتر رضا منصفی

مهندسی کامپیوتر

Copyright © 2021 monsefireza.ir

SEP 15.2021

یادگیری ماشین

هدف از یادگیری ماشین، برنامه‌نویسی کامپیوترها جهت استفاده از نمونه مثال داده ها و یا تجربه گذشته برا...

SEP 9.2021

شناسایی داده های پرت رگرسیونی در حوزه طیف

داده پَرت با بقیه نمونههاتفاوت قابل‌ملاحظه‌ای دارد، در تمام زمینه ها از قبیل طبقهبندی، خوشهبندی و مس...